1. kursuse kirjeldus

Teema

Internet ja selle kasutamine õppetöös

Kursuse maht: 16 tundi auditoorset õpet

4 tundi iseseisvat tööd

0,5 AP

Kursuse lühikirjeldus

Kursusel tutvutakse veebipõhiste õppematerjalide otsimise, jagamise, süstematiseerimise ning jälgimisvahenditega. Antakse ülevaade Google’i otsingusüsteemidest, slaidide, piltide ja järjehoidjate jagamise võimalustest.

I moodul: Autoriõigused, interneti turvalisus, CC, interneti otsingumootorite kasutamine, sotsiaalse tarkvara keskkonnad

II moodul: Esitluste jagamise keskkond Slideshare.net. Ühisjärjehoidjate keskkond Delicious või Diigo

III moodul: Ajaveebi kasutamise võimalused õppetöös (Blogger)

IV moodul: Netvibes. Personaalsete ja avalike õpikeskkondade tutvustamine – kodutööde tutvustamine.

Sihtgrupp

Üldhariduskoolide õpetajad, koolijuhtkond ja kutseõppeasutuste üldainete õpetajad.

Vajalikud eelteadmised

Omandatud õpetajate I taseme haridustehnoloogilised pädevused. Kursus toetab II taseme pädevusi.

Õppekava

*Internetiotsingu põhimõtted

*Erinevate materjalide jagamise ja otsimise võimalused

*Erinevate kogukondade võimalused

*Turvalisus ja autorikaitse

Kursuse käigus valmistab igal kursuslasel veebipõhine personaalne õpikeskkond

Kursuse eesmärk

Tutvustada erinevaid otsimisvõimalusi (pildid, videod, dokumendid, täpsustatud otsingud)

avaldada slaidiesitlusi, fotosid ja videoid Internetis. Korrata autorikaitse ja interneti turvalisusega seotud küsimusi. Õpetada kasutama RSS-uudistevooge ja veebipõhist ühisjärjehoidjate teenust.

Õpetada kasutama veebipõhist töölauda oma aines toimuvaga kursis hoidmiseks.

Meetodid

Kursus toetub erinevatele aktiivõppemeetoditele (rühmatöö, probleemõpe, uurimusõpe, individuaalne töö, e-õpe jne).

Kursusel omandatavad haridustehnoloogilised pädevused:

I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas.
1.1 Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine.
Leiab internetist ja rakendab õpilaste loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid.
Kohandab Internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õpilaste õpitulemusi.
Koostab õpilaste loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid, kasutades digiajastu vahendeid.
Loob koostöös (õpilastega, kolleegidega jne) õpilaste loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid.
Analüüsib ja hindab enda, kolleegide või õpilaste koostatud loovülesandeid nende  tulemuslikkuse ja rakendatavuse aspektidest.
1.2 Õpilaste innustamine eluliste probleemide lahendamisele digitaalsete vahendite kaasabil.
Leiab ja esitab õpilastele näiteid elulise probleemi lahendamiseks digitaalsete vahendite abil.
II Õpikeskkonna kavandamine ja õppeprotsessi läbiviimine digikeskkonnas (õpidisain).
2.1 Digitaalseid vahendeid kaasava õppeprotsessi kavandamine.
Kirjeldab digitaalsetele õppevahenditele sobivaid meetodeid.
Valib antud kontekstile, digitaalsele õppevahendile ja õppijale sobiva meetodi.
2.2 Ennastjuhtivat õppijat toetava õpikeskkonna kujundamine.
Kasutab õppetöös veebipõhist õpikeskkonda (nt. Moodle, VIKO, vookoguja, Wiki).
Juhendab õpilasi personaalse õpikeskkonna või rühmatöökeskkonna loomisel ja kasutamisel õppetöös.
2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära.
Leiab ja kasutab õppetöös digikeskkonda sobivaid ja antud õpieesmärkidele vastavaid õpiülesandeid.
Loob ja kombineerib digitaalses keskkonnas individuaalseid ja rühmatöö ülesandeid.
Kohandab õpiülesande või õpijuhise lähtudes sihtrühmast ja valitud tehnilistest vahenditest.
Analüüsib ja hindab kasutatud õpiülesande sobivust õpilaste vajaduste, õpikeskkonna ja õpieesmärkidega.
III Digiajastu töökeskkonna kujundamine.
3.1. Digiajastu töövõtete ja  töövahendite kasutamine.
Loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab sinna materjale, kasutab igapäevast tarkvara/veebikeskkonda/riistvara juhendi abil, kasutab esitlusvahendeid ja printerit, salvestab/kopeerib faile andmekandjale.
Piirab/lubab juurdepääsu veebis olevatele materjalidele.
Lahendab töövahendite kasutamisel tekkivaid probleeme iseseisvalt (abi, info, KKK, foorum), kombineerib erinevaid vahendeid, muudab veebikeskkonna seadeid.
Kannab üle töövõtteid tuttavast veebikeskkonnast/tarkvarast uude keskkonda.
3.3. Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas.
Jälgib teiste tegevust digikeskkonnas (RSS, blogid, fotod).
Loob enda digitaalse identiteedi ja talletab oma materjale veebikeskkonnas.
Jagab omaloodud materjale erinevates keskkondades.
Tegeleb järjepidevalt ja süstemaatiliselt eneseväljendusega digikeskkonnas, arhiveerib oma digitaalse loomingu.
Haldab mitut digitaalset identiteeti.
3.4. Kutsealase info kogumine ja analüüsimine.
Kogub ainealaseid andmeid ja materjale.
Kogub oma töö efektiivsuse tõstmiseks andmeid ja materjale.
Kasutab erinevaid otsisüsteeme ja keskkondi ning loob süsteeme info talletamiseks.
Loob oma personaalse veebipõhise töölaua ja arhiveerib, säilitab ja süstematiseerib digitaalseid materjale.
IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine.
4.1 Digivahendite turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine.
Kasutab arvutit ja lisaseadmeid säästlikult ja otstarbekalt, arvestades seonduvate ohtudega enda tervisele ja privaatsusele.
Valib kasutamiseks üksnes legaalse tarkvara ja digisisu. Käitub Internetis eetiliselt, s.h. arvestades digitaalse etiketiga. Väldib Internetti kasutades ohte enda identiteedile ja andmetele.
Viitab ja refereerib nõuetekohaselt.
Analüüsib digitaalsete materjalide kasutamise vastavust litsentsitingimustele ja autoriõigustele.
4.2 Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest.
Kaardistab suhtlus- ja koostöövahendite kasutamise võimalused oma klassis/rühmas/kogukonnas.
Selgitab oma sõnadega võrdsete võimaluste tagamise vajadust, põhimõtteid ja ohte.
Planeerib suhtlust ja koostööd lähtudes osalejate võrdsetest võimalustest.
4.3. Digikeskkonnas suhtlemisel sotsiaalsest vastutustundest ja digitaalsest etiketist kinni pidamine.
Tuvastab digitaalse etiketi rikkumisi digikeskkonnas suhtlemisel.
Kirjeldab sotsiaalselt vastutustundetut käitumist konkreetse juhtumi puhul.
V Õpetaja professionaalne areng digiajastul.
5.2 Oma arengu kaardistamine, dokumenteerimine, analüüs.
Reflekteerib ja analüüsib oma professionaalset arengut e-portfoolios.
Kaardistab e-portfoolio abil enda pädevused lähtuvalt pädevusmudelist.

Kursuse tulemusena õppija

Oskab leida, süstematiseerida ja jagada veebipõhiseid õppematerjale (pildid, videod, esitlused).

Kasutab personaalset õpikeskkonda oma ainetes toimuvaga kursis olemiseks.

Osaleb aktiivselt veebipõhistes kogukondades..

Tarkvara

Internetilehitseja (IE, Mozilla Firefox …)

Vahendid

Interneti-ühendusega arvuti,

projektor, puutetahvel

Kursuse materjalid

Esitlusmaterjalid,

kasutusjuhendid,

viited,

töölehed

näited.

Kursuse lõpetamine

Kursuse lõpetamiseks ja Tiigrihüppe Sihtasutuse tunnistuse saamiseks esitleb kursuslane oma (aine) ajaveebi, Flickr’i pildikogu, ühisjärjehoidjate, Slideshare’i tööde esitlemine personaalse õpikeskkonna Netvibes abil.